Årsregnskapet

 

Det er kun regnskapspliktige foretak som plikter å utarbeide årsregnskap.

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en bedrifts samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk.

Det er utarbeidet egne forenklede regler for god regnskapsskikk i små foretak.
Det komplette årsregnskapet skal inneholde følgende:

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Ev. kontantstrømoppstilling
  • Ev. revisjonsberetning

Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet med årsberetning skal sendes Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller lignende organ.

Innsending av årsregnskapet skal gjøres elektronisk via Altinn. Dokumentene skal sendes inn samlet og være tydelig lesbare.

Underskrift

For regnskapspliktig som har styre, skal samtlige styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Hvis virksomheten har daglig leder, skal også denne skrive under. Har den regnskapspliktige verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive.

Hvis noen av de som skal underskrive har innvendinger mot årsregnskapet, skal disse skrive under med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.